Ponuka voľných pracovných miest

Detský  domov Kolíňany  zverejňuje aktuálne  voľné pracovné miesta len na oficiálnej webovej stránke Detského domova Kolíňany www.dedkolinany.sk a na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk.

Detský domov Kolíňany v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah skopírovaných údajov o voľných pracovných miestach na iných webových stránkach, ani za ich aktuálnosť.

Detský domov Kolíňany ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: psychológ v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.

VKP 9/2018

Detský domov Kolíňany, Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

Číslo výberového konania:  9/2018

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje -  psychológ

Počet voľných miest:  2

Miesto výkonu práce: Detský domov Kolíňany, Zlaté Moravce, Nitra

Termín nástupu:       01.01.2019

 Hlavné úlohy:  Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci  s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

-      vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,

-      aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí  – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo),

-      využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií – prevencia sociálnopatologických javov,

-      individuálna a skupinová forma práce počas riešenia rodinných konfliktov – multidisciplinárny prístup zameraný  na minimalizáciu príčin konfliktov,

-      sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny – obnova vzťahových väzieb (rodičovských, súrodeneckých, rodinných), zachovanie integrity osobnosti dieťaťa,

-      realizácia primárnej psychologickej prevencie zameraná na prácu s rizikovými skupinami detí,

-      poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov,

-      odborná psychologická pomoc na uľahčenie zabezpečenia náhradného rodinného

       prostredia pre dieťa a jeho rodinu -  poskytnutie odborného poradenstva na riešenie

       rodinných a výchovných problémov,

-      sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci v príprave mladých dospelých na

       osamostatnenie,    

-      spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení sociálnej  

       situácie dieťaťa a jeho rodiny,

-      vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických správ,  záznamov a pod.),

-      účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,

-      participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní

       ďalšieho postupu,

-      spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR,

-      spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby opatrení SPODaSK  pri riešení  sociálnej situácii dieťaťa,

-      plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

 Platová trieda: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 Požadované vzdelanie uchádzača:  VŠ II. stupňa, študijný odbor psychológia (jednoodborové štúdium), prax je výhodou

 Jazykové znalosti:  výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, podľa regiónu (maďarský, rómsky).

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft  Excel, Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

-          plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite 

-          schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov, rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá 

-          vzniknutý problém riešiť okamžite, hľadať riešenia a aplikovať v konkrétnej situácii

-          schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne 

-          flexibilita, kreativita 

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č: 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Zuzana Benczová

Telefón: 037/2433013

E-mail: pam.kolinany@ded.gov.sk

Adresa: Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
  • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 07.12.2018.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte,  prosím vo svojej žiadosti.

V prípade úspešného výberového konania uchádzač predloží vypracovaný psychologický posudok nie starší ako 1 rok v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Detský  domov Kolíňany  zverejňuje aktuálne  voľné pracovné miesta len na oficiálnej webovej stránke Detského domova Kolíňany www.dedkolinany.sk a na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk.

Detský domov Kolíňany v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah skopírovaných údajov o voľných pracovných miestach na iných webových stránkach, ani za ich aktuálnosť.

Detský domov Kolíňany ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: sociálny pracovník v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.

VKP 10/2018

 Detský domov Kolíňany, Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

Číslo výberového konania:  10/2018

 

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje -  sociálny pracovník

Počet voľných miest:  4

Miesto výkonu práce: Detský domov Kolíňany, Zlaté Moravce, Nitra

Termín nástupu:       01.01.2019

Hlavné úlohy:  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

-         vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí   v otvorenom prostredí a v prostredí   utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD  a SK,

-          vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe zhodnotenia situácie  dieťaťa a jeho      rodiny  a posúdenia   možností rodičov riešiť situáciu ambulantnou a  terénnou formou,

-          nácvik rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby  a ďalšie odborné  činnosti zamerané na získanie, obnovu atď.  rodičovských a iných zručností rodiča alebo  inej fyzickej osoby,

-          sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy  a techniky sociálnej práce, vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a  realizácia plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou/náhradnou rodinou, 

-          poskytovanie sociálneho poradenstva a iných odborných metód, techník a postupov na riešenie problémov  v partnerských vzťahoch a v rodičovských konfliktoch,

-          poskytovanie podpory a sprevádzania v priebehu NRS,

-          poskytovanie sociálneho poradenstva pri osamostatnení dieťaťa (mladí dospelí) po ukončení pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti, poručníctva a opatrovníctva (s osobnou starostlivosťou),

-          vykonávanie odborných činností na účely odbornej diagnostiky

-          plnenie úloh vyplývajúcich z plánu sociálnej práce s dieťaťom a plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou  formou,

-          realizácia programov výchovných opatrení,

-          podieľa sa na vypracovaní a vyhodnotení plánu výchovného opatrenia dieťaťa,

-          spolupráca pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa, individuálnych plánov    

sociálnej práce s rodinou v centre  a plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou,

-          zhodnocovanie opatrení a navrhovanie ďalšieho postupu,

-          účasť na tvorbe a na realizácii tréningových a rozvojových programov,

-          spolupráca so zainteresovanými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPOD a SK,

-          spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,

-          plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Platová trieda: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača:  VŠ II. stupňa, študijný odbor: sociálna práca (zákon  č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností    v oblasti sociálnych vecí a rodiny a  o zmene a doplnení niektorých zákonov), prax je výhodou.

Jazykové znalosti:  výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, podľa regiónu (maďarský, rómsky).

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft  Excel, Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

-          plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite 

-          schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov, rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá 

-          vzniknutý problém riešiť okamžite, hľadať riešenia a aplikovať v konkrétnej situácii

-          schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne 

-          flexibilita, kreativita 

 

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č: 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Zuzana Benczová

Telefón: 037/2433013

E-mail: pam.kolinany@ded.gov.sk

Adresa: Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
  • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 07.12.2018.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania        e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte,  prosím, vo svojej žiadosti.

V prípade úspešného výberového konania uchádzač predloží vypracovaný psychologický posudok nie starší ako 1 rok v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Detský  domov Kolíňany  zverejňuje aktuálne  voľné pracovné miesta len na oficiálnej webovej stránke Detského domova Kolíňany www.dedkolinany.sk a na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk.

Detský domov Kolíňany v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah skopírovaných údajov o voľných pracovných miestach na iných webových stránkach, ani za ich aktuálnosť.

Detský domov Kolíňany ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: vychovávateľ

 Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Kolíňany – pracovná pozícia -  vychovávateľ

Číslo výberového konania 7/2018

 Kraj:                                    Nitriansky

 Názov pracovnej pozície:     vychovávateľ, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

 Počet voľných miest:           1

 Miesto výkonu práce:          Detský domov Kolíňany, Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

 Hlavné úlohy:                       výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je                                                          vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately

 Termín nástupu:                  01.01.2019

 Plat (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z .z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 Kvalifikačné predpoklady:

-          ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa alebo

-          ukončené  VŠ vzdelanie I. stupňa alebo

-          ÚSO vzdelanie   

podľa Prílohy č. 1 časť XIII -  Vychovávateľ Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov 

 Jazykové znalosti:                 nevyžadujú sa

 Počítačové znalosti:              Microsoft Word, Microsoft  Excel, Internet

 Požadované odborné znalosti:

       -    znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov          

-          znalosť zákona č. 305/2005 Z. z.  o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení                   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

-          znalosť zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene                       a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

-          plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite

-          schopnosť správne a s určitosťou identifikovať potreby dieťaťa

-          schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov, rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a                 pravidlá

-          vzniknutý problém riešiť okamžite, hľadať riešenia a aplikovať v konkrétnej situácii

-          schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne

-          schopnosť odborne rásť, získané odborné znalosti aktívne aplikovať do praxe

-          flexibilita, kreativita

 KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

 Meno a priezvisko kontaktnej osoby:            Zuzana Benczová

Telefón:                                                       037/2433013

E-mail:                                                         pam.kolinany@ded.gov.sk

Adresa detského domova:                             Detský domov Kolíňany, Hlavná 499,

                                                                    951 78 Kolíňany

 Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu vychovávateľa:

 a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

d)  profesijný štruktúrovaný životopis,

e)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

f)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V prípade úspešného výberového konania uchádzač predloží vypracovaný psychologický posudok nie starší ako 1 rok v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do  31.12.2018. V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.