Ponuka voľných pracovných miest

Detský  domov Kolíňany  zverejňuje aktuálne  voľné pracovné miesta len na oficiálnej webovej stránke Detského domova Kolíňany www.dedkolinany.sk a na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk.

Detský domov Kolíňany v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah skopírovaných údajov o voľných pracovných miestach na iných webových stránkach, ani za ich aktuálnosť.

Detský domov Kolíňany ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu psychológ

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Kolíňany  pracovná pozícia - psychológ

Kraj: Nitriansky

Názov pracovnej pozície: psychológ

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: Detský domov Kolíňany, Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

Hlavné úlohy:  Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v DeD v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých. Vykonávanie informačnej , diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre DeD.

Termín nástupu: február 2018

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Kvalifikačné predpoklady:  v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft  Excel, Internet

Požadované vlastnosti: znalosť príslušných zákonov, najmä Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dohovor o právach dieťaťa, samostatnosť, zodpovednosť, komunikačná zdatnosť, schopnosť motivovať a rozvíjať seba aj iných, chuť odborne rásť, empatia, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie, morálna bezúhonnosť

 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Zuzana Benczová

Telefón: 037/2433013

E-mail: dedkolinany@gmail.com

Adresa detského domova: Detský domov Kolíňany, Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu psychológa:

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

c)  profesijný štruktúrovaný životopis,

d)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

e)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov

f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do  12.01.2018 . V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

PhDr. Emília Schwarzová, PhD.

riaditeľka DeD