Ponuka voľných pracovných miest

 

    Detský  domov Kolíňany  zverejňuje aktuálne  voľné pracovné miesta len na oficiálnej webovej stránke Detského domova Kolíňany www.dedkolinany.sk a na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk.

Detský domov Kolíňany v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah skopírovaných údajov o voľných pracovných miestach na iných webových stránkach, ani za ich aktuálnosť.

Detský domov Kolíňany ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: sociálny pracovník - v rámci NP DEI NSvZ


Sociálny pracovník - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“ Kraj: Nitriansky

Detský domov Kolíňany, Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

Číslo výberového konania: 2/2018

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“ - sociálny pracovník

Počet voľných miest:1

(doba určitá – po dobu realizácie národného projektu, predpokladaný nástup je 01.08.2018 do 31.07.2019

Miesto výkonu práce: Hlavná ul. č. 499, 951 78 Kolíňany

Základný plat (vhrubom):587,00eur za mesiac

Hlavné úlohy:

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v DeD na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

-vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp.výchovného opatrenia,

-spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK,

- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce,

- sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,

-realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,

-participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu, - spolupráca s ostatnými zamestnancami DeD a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:Požadované vzdelanie uchádzača: II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore sociálna prácaPrax: nevyžaduje sa

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:znalosť zákonov č: 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Zuzana Benczová

Telefón: 037/24 33 013

E-mail: pam.kolinany@ded.gov.sk

Adresa detského domova:Detský domov Kolíňany, Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;

- motivačný list;

- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- originál výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;

- profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;

- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu;

- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

V prípade úspešného výberového konania uchádzač predloží vypracovaný psychologický posudok nie starší ako 1 rok v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 13.júla 2018.

 
V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.Svoj telefonický kontakt a  e-mail uveďte vo svojej žiadosti.