Ponuka voľných pracovných miest

 

Detský  domov Kolíňany  zverejňuje aktuálne  voľné pracovné miesta len na oficiálnej webovej stránke Detského domova Kolíňany www.dedkolinany.sk a na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk.

Detský domov Kolíňany v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah skopírovaných údajov o voľných pracovných miestach na iných webových stránkach, ani za ich aktuálnosť.

Detský domov Kolíňany ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: profesionálny náhradný rodič

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 

Názov zamestnávateľa vrátane jeho sídla:Detský domov Kolíňany, Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

Kraj: Nitriansky

Číslo výberového konania 6/2018

Názov pracovnej pozície:    profesionálny náhradný rodič

Počet voľných miest:           2

Miesto výkonu práce:          obvyklý pobyt profesionálneho náhradného rodiča  

Hlavné úlohy: zamestnanec detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí v zmysle § 51 ods. 1, písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 52 zákona     č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov        

Termín nástupu:                  ihneď po úspešnom absolvovaní VK

Základný plat (v hrubom): od 672,00 eur za mesiac

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 Kvalifikačný predpoklad:   najmenej nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie v zmysle § 15 ods.1, písm. a) Vyhlášky MPSVR SR č. 103/2018 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozsah prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti, v zmysle § 15 ods.2, písm. a) b) Vyhlášky MPSVR SR č. 103/2018 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

-          60 hodín, ak uchádzač ukončil úplné stredné vzdelanie

-          80 hodín, ak uchádzač ukončil stredné vzdelanie

Jazykové znalosti:                 nevyžadujú sa

Počítačové znalosti:              Microsoft Word, Microsoft  Excel, Internet

Požadované znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované vlastnosti: samostatnosť, zodpovednosť, komunikačná zdatnosť, empatia, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie, tímovosť, schopnosť odborne rásť.

Doplňujúce požiadavky: občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz sk. „B“- aktívny vodič

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:            Zuzana Benczová

Telefón:                                                      037/2433013

E-mail:                                                        pam.kolinany@ded.gov.sk

Adresa detského domova:                             Detský domov Kolíňany, Hlavná 499,951 78 Kolíňany

 Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu profesionálneho náhradného rodiča:

a) žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom  

    dosiahnutom vzdelaní

c)fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

d)  profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,

e)  výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace

f)  písomný súhlas partnera na výkon PNR

g) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým  súvisiace platné bezpečnostné predpisy

h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

i) motivačný list

f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do  28.09.2018 . V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.